Stichting gegevens

En jaarcijfers

Gegevens

Naam: Stichting de Moeder’s Geuren
Opgericht: 18 juni 2004
RSIN/Fiscaal nummer: 8159.73.330
Kamer van Koophandel: 39086461
Post- en kantooradres: Achterwerf 312, 1357 DG Almere
Internetadres: www.moedersgeuren.nl
E-mail: info@moedersgeuren.nl
Giro: NL67 INGB 0004 8686 02

Doelstelling

 • Het initiëren, ontwikkelen, ondersteunen, stimuleren, begeleiden en tot stand brengen van activiteiten en projecten die bijdragen aan de verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van de mensen in India en Nederland.
 • De Stichting heeft tot doel projecten en activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen die als voorbeeld kunnen dienen voor navolging in een grotere context en voor algemeen belang.
 • De Stichting focust op specifieke projecten op het gebied van vernieuwend onderwijs, biologische landbouw en duurzaam milieubeheer, toegepaste kennis van sociale ontwikkeling en wereldvrede. Voor onderwijs, landbouw en milieu projecten ligt de nadruk op projecten in India en Nederland, terwijl de sociale ontwikkeling en wereldvrede projecten internationaal georiënteerd zijn.
 • Het motto van de Stichting is het brede “voor vooruitgang”.
 • Een winstoogmerk is statutair afwezig.
 • Per 25 september 2019 is de doelstelling van de Stichting uitgebreid en notarieel vastgelegd.

Het aanvullende en gespecificeerde doel van de Stichting is:

 • Het exploiteren van een kinderopvang met buitenschoolse opvang; het (doen) verzorgen van basisonderwijs voor leerplichtigen alsmede het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van de onroerende zaak waarin deze kinderopvang met buitenschoolse opvang en school gevestigd zijn of worden;
  het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;alles in de ruimste zin.

Fondsenwerving:

De Stichting verwelkomt donaties maar voert geen actieve strategie om fondsen te werven. Organische groei is het groeimodel dat bij de Stichting past.

Donaties en schenkingen:

De Stichting ontvangt de meeste gelden, rond de 80%, via periodieke schenkingen. Het totaal wordt bereikt met individuele donaties.

Bestuur:

 • Voorzitter: R.P.W. van Harten, Almere
 • Secretaris: H.J. Spetter, Almere
 • Penningmeester: W.L. Valk, Almere

Beloningsbeleid:

Bestuursleden oefenen hun functie uit in eigen tijd zonder beloning en zonder vergoedingen als kilometervergoeding en restaurant bezoek. Alle gelden van de Stichting worden als gevolg geheel aan projecten toebedeeld en besteed.
Adviseurs en vrijwilligers worden als regel niet betaald. Uitzonderingen zullen zo nodig specifiek in het jaarverslag vermeld worden.

Meerjarig beleidsplan

In 2017 is besloten het schoolproject ‘Glenn Doman School uit de Toekomst’ in het ideale Almere Oosterwold te realiseren.

Het project werd opgedeeld in twee fases:

 • Fase 1: het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een gekozen kavel, het verkrijgen van een hypotheek en de bouw van het eerste gebouw van de school, welke voor kinderopvang (32 peuters) geschikt zal zijn.
 • Fase 2: het bouwen van het tweede gebouw van de school welke geschikt zal zijn voor basisonderwijs (46 kinderen).

De jaren 2017 en 2018 hebben in het teken gestaan van het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van de Kinderopvang School uit de Toekomst in Almere Oosterwold welke noodzakelijk was voor het kopen van de desbetreffende kavel.
De kavel is 21 december 2018 aangekocht en is bijna 1 ha groot. 

De volgende benodigde stap was het verkrijgen van een hypotheek voor de bouw van het eerste schoolgebouw dat als kinderopvang dienst gaat doen. De RABO bank stond geheel achter ons project en heeft de stichting een hypotheek verleend.

In 2020 is gestart met de bouw van het eerste (geheel houten) schoolgebouw en het inrichten van de kavel.

Jaren 2021, 2022 en 2023

De jaren 2021 en 2022 zijn vooral besteed aan de afronding en de inrichting van het schoolgebouw en de inrichting van de kavel, waaronder het inrichten van de vijvers, de dierenverblijven, de kindertuintjes en het voedselbos. Wij zijn hierdoor een biologische kinderopvang geworden.

Het jaar 2023 is vooral besteed aan het voorbereiden van de kinderopvang (beleidsplannen, organisatie, procedures, automatisering, e.d.) en het verkrijgen van de LRK vergunning voor het opstarten van de kinderopvang.

Begin 2024 zal gestart worden met een eerste klasje.

Het plan is elk jaar de school uit te breiden met een volgende klas van 2 jarige peuters.

Actuele update:
Op 24 april 2024 is de vergunning verkregen en is de Kinderopvang School uit de Toekomst geregistreerd in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) met registratienummer 768902137.

Op 8 mei 2024 is gestart met de Kinderopvang School uit de Toekomst, zie de website: Kinderopvang School uit de Toekomst.

 

Human Security for All project van de WAAS (World Academy of Art and Science)

De stichting is in 2023 gevraagd mee te werken aan het HS4A (Human Security for All) project van de WAAS en de VN (United Nations Trust Fund for Human Security).
Zie https://worldacademy.org/hs4a/

 

Jaarcijfers

Jaarcijfers 2023

Toelichting cijfers & activiteiten 2023
 • Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van het voorbereiden van de kinderopvang (beleidsplannen, organisatie, procedures, automatisering, e.d.) en het verkrijgen van de vergunning voor het opstarten van de kinderopvang.
 • De website van de kinderopvang is verder ingericht: www.schooluitdetoekomst.nl
 • Het vermogen van de Stichting is in 2023 toegenomen met € 33.476 tot € 469.668
 • De Stichting ontving in 2023 € 14.154 aan eenmalige schenkingen en € 67.772 aan periodieke schenkingen, totaal: € 81.926
 • De totale uitgaven bedroegen in 2023: € 53.112. Dit bedrag is volledig besteed aan de doel projecten van de Stichting.
 • De investering voor de aanleg van hekwerken om de school en de tuin bedroeg € 5.663
 • Andere uitgaven voor de school bedroegen in 2023: gemeentelijke belastingen € 4.221, verzekeringen € 6.137, lesmiddelen voor de school € 6.930 en diverse huisvestingskosten.
 • In 2023 is € 14.348 aan extra tijdelijke leningen opgenomen
 • Van de hypotheek is in 2022 een bedrag van € 42.120 afgelost

Jaarcijfers 2022

Toelichting cijfers & activiteiten 2022
 • Het jaar 2022 heeft o.a. in het teken gestaan van de verdere inrichting van de tuin, het De website van de kinderopvang is technisch vernieuwd en verder ingericht: www.schooluitdetoekomst.nl
 • Het vermogen van de Stichting is in 2022 toegenomen met € 10.923 tot € 436.192.
 • De Stichting ontving in 2022 € 4.720 aan eenmalige giften en € 36.722 aan periodieke schenkingen.
 • De investering voor de aanleg van de parkeerplaatsen van de School bedroeg € 11.899
 • Van de hypotheek is in 2022 een bedrag van € 42.060 afgelost
 • In 2022 is € 4.000 extra aan Crowdfunding opgenomen en € 39.615 aan extra tijdelijke leningen
 • De overige uitgaven voor de School bedroegen in 2022: € 8.109 Gemeentelijke belastingen, € 5.245 Verzekeringen en € 6.805 Diverse uitgaven

Jaarcijfers 2021

Toelichting cijfers & activiteiten 2021
 • Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de afronding van de bouw van het eerste schoolgebouw, de inrichting van het gebouw en er is een begin gemaakt met het inrichten van de kavel: zwemvijver, kindertuintjes, een voedselbos, kippen- en konijnenhokken (biologische kinderopvang).
 • De website van de kinderopvang is verder ingericht: www.schooluitdetoekomst.nl
 • Het vermogen van de Stichting is in 2021 afgenomen met € 8.155 tot € 425.269.
 • De Stichting ontving € 4.483 aan giften en € 24.240 aan periodieke schenkingen.
 • De investeringen voor inrichting van de School en van de kavel bedroegen in 2021: € 264.771
 • Het restant van het Rabo hypotheekdepot van € 50.601 is in 2021 geheel opgenomen
 • Van de hypotheek is in 2021 een bedrag van € 42.000 afgelost
 • Naast de Crowdfunding actie die in 2020 € 290.000 heeft opgebracht, is in 2020 en 2021 € 251.192 aan tijdelijke leningen opgenomen
 • De overige uitgaven voor de School uit de Toekomst bedroegen € 16.395 + € 3.202 gemeentelijke belastingen
 • Dankzij een donatie van Wereldwinkel Bergen is aan de ‘Rice distribution’-actie in India € 2.200 uitgegeven.

Jaarcijfers 2020

Toelichting cijfers & activiteiten 2020
 • Het vermogen van de Stichting is in 2020 toegenomen met € 25.680 tot € 433.424.
 • De Stichting ontving € 35.913 aan giften en € 24.180 aan periodieke schenkingen.
 • Het gehele jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de bouw en inrichting van het eerste schoolgebouw voor de Kinderopvang.
 • De website van de kinderopvang is gerealiseerd: www.schooluitdetoekomst.nl
 • De investeringen voor de bouw en inrichting van de School, van de kavel en van de kavelweg bedroegen in 2020: € 968.131
 • Van de Rabobank is in 2020 een hypotheek verkregen van € 750.000
 • Hiervan was per 31-12-2020 nog een bedrag van € 50.601 in depot
 • De zeer succesvolle Crowdfunding actie heeft € 290.000 opgebracht
 • De overige uitgaven voor de School uit de Toekomst bedroegen: € 20.568
 • Aan het Zwarte bij herintroduktie project is € 534 uitgegeven.

Jaarcijfers 2019

Toelichting cijfers & activiteiten 2019
 • Het vermogen van de Stichting is in 2019 met € 4.900 afgenomen tot € 407.745.
 • De Stichting ontving € 3.236 aan giften.
 • Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van het aanvragen van een hypotheek bij de RABO bank voor de bouw van de School uit de Toekomst.
 • De uitgaven voor de School uit de Toekomst bedroegen:
 • Gemeentebelastingen: € 1.975
 • Hypotheekkosten: € 1.853
 • Lesmiddelen: € 3.069
 • Aan EM-projecten, vredes-projecten en het Zwarte bij herintroduktie project is € 430 uitgegeven.

Jaarcijfers 2018

Toelichting cijfers & activiteiten 2018
 • Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor ons schoolproject ‘School uit de Toekomst’ in Almere Oosterwold. Een omgevingsvergunning bestaat uit:
 1. Een goedgekeurd bouwplan voor de gebouwen,
 2. Goedkeuring van het plan voor de invulling van de kavel (25% roodkavel (erf) met maximaal de helft gebouwen, 50% stadslandbouw en 25% infrastructuur als wegen en 2%+ water) en
 3. Een waterbeheer vergunning van het waterschap;
 • Het verkrijgen van de omgevingsvergunning heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Met name de toegangsweg tot de school werd een heikel punt. De oplossing voor de (kavel)weg is uiteindelijk gevonden door de gebiedsregisseur: een afslag van de Tureluurweg met de (kavel)weg geheel over eigen terrein. Voor ons ideaal.
 • Met de goedgekeurde omgevingsvergunning kon de stichting op 21 december de kavel, ter grootte van 9747 m2, met eigen gelden kopen.
Extra Toelichting cijfers & activiteiten 2018
 • Het vermogen van de Stichting is in 2018 met € 12.007 toegenomen tot € 412.540.
 • De Stichting ontving € 5.692 aan giften.
 • De rente op uitgeleende gelden bedroeg € 8.815.
 • Op 21 december 2018 heeft de Stichting een kavel aangekocht in Almere Oosterwold, voor de bouw van de Glenn-Doman school.
 • De kavel ter grootte van 9.747 m2 is volledig met eigen middelen van de Stichting betaald.
 • Het gehele jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de school. Van het ontwerp van de school tot en met het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de aankoop van de kavel.
 • In totaal is € 405.753 geinvesteerd in de kavel, architect en benodigde onderzoeken voor de omgevingsvergunning-aanvraag.
 • In december 2018 is door Mira International BV de meerjarige lening U/G volledig afgelost, inclusief het gehele bedrag aan te ontvangen rente.
 • De Stichting heeft dankzij deze lening jarenlang een mooi extra rendement kunnen behalen.
 • Aan EM- en vredes-projecten is in 2018 € 674 uitgegeven.

Jaarcijfers 2017

Toelichting cijfers & activiteiten 2017
 • Het vermogen van de Stichting is in 2017 met € 13.463 toegenomen tot € 400.533.
 • De Stichting ontving € 5.524 aan giften.
 • De rente op uitgeleende gelden bedroeg € 9.472. De 4% rente op zakelijke leningen is een aantal procenten hoger dan de rente op de spaarrekening.
 • Voor de te bouwen Glenn Doman school is in 2017 € 12.279 uitgegeven, inclusief een eerste betaling aan de gemeente Almere van € 11.102 voor de kavel in Almere Oosterwold.
 • Aan EM- en Zwarte Bij herintroduktie-projecten is in 2018 € 775 uitgegeven.

Jaarcijfers 2016

Toelichting cijfers & activiteiten 2016
 • Het vermogen van de Stichting is in 2016 met ruim € 13.000 toegenomen tot € 387.070.
 • De Stichting ontving € 4.632 aan giften.
 • De rente op uitgeleende gelden bedroeg € 10.269. De 4% rente op zakelijke leningen is een aantal procenten hoger dan de rente op de spaarrekening.
 • Aan het project van de her-introductie van de oorspronkelijke Zwarte Bij in Nederland is in 2016 € 909 uitgegeven.
 • Aan EM- en Glenn Doman projecten is in 2016 € 659 uitgegeven.

Jaarcijfers 2015

Toelichting cijfers & activiteiten 2015
 • Het vermogen van de Stichting is in 2015 met bijna € 12.000 toegenomen tot € 373.785.
 • De Stichting ontving afgerond € 3500 aan giften. Hiervan kwam € 518 van het schoolproject met een 6-tal kinderen in Haarlem.
 • De rente op uitgeleende gelden bedroeg ruim € 9.500.
 • De belangrijkste uitgaven waren voor het Glenn Doman Schoolproject en aan het Zwarte Bij her-introductie programma.
 • In 2015 is het Glenn Doman School proefproject voortgezet met een 6-tal 2-3 jarige kinderen in Haarlem. De resultaten waren indrukwekkend, waarbij na enkele weken al een grote gedragsverandering was waar te nemen. Dit al met het gegeven dat het slechts ging om een halve dag per week.
 • Het project om in Almere Oosterwold een Glenn Doman schooltje neer te zetten is gestart. Het idee is een kavel van 4000 m2 te kopen en er een duurzaam gebouwde ‘Hobbit school’ te verwezenlijken.
 • Het project van de her-introductie van de oorspronkelijke Zwarte Bij in Nederland is goed van start gegaan met 4 succesvolle bijenvolken. De Stichting verzorgt daarbij ook de aankoop van Zwarte Bij koninginnen vanuit Zweden.

Jaarcijfers 2014

Toelichting cijfers & activiteiten 2014
 • * Het vermogen van de Stichting is in 2014 met ruim € 13.000 toegenomen tot ruim € 362.000.
 • De Stichting ontving bijna € 3.500 aan giften. Dit is veel minder dan vorige jaren vanwege het ontbreken van 2 periodieke giften van € 24.000 per jaar. De reden van deze discontinuatie is economisch en inkomen gerelateerd.
 • De rente op uitgeleende gelden bedroeg meer dan € 9.500. De 4% rente op zakelijke leningen is een aantal procenten hoger dan de rente op de spaarrekening.
 • De voorbereidingen voor het kinderdagverblijf waar de Glenn Doman methode van onderwijs wordt toegepast vordert gestaag. Er is gestart met 2 kinderen om de methode in het Nederlands te ontwikkelen. Volgend jaar willen we een groter project starten met een 8-tal kinderen.
 • Na een aantal mislukte pogingen elders is besloten om het kinderdagverblijf in Almere Oosterwold te gaan realiseren. Het idee is om in Oosterwold een kavel te verkrijgen en daar een ‘Hobbit’ school te bouwen.

Jaarcijfers 2013

Toelichting cijfers & activiteiten 2013
 • Het vermogen van de Stichting is in 2013 met bijna € 24.000 toegenomen tot ruim € 348.000.
 • De Stichting ontving iets meer dan € 56.000 aan giften, wat ongeveer gelijk is aan voorgaande jaren.
 • De rente op uitgeleende gelden bedroeg ruim € 9.000. Het merendeel van het rentebedrag komt van een rente van 4% uit een zakelijke lening, die meer dan tweemaal zoveel opbrengt dan sparen bij de bank.
 • Aan Effectieve Microorganismen (EM) projecten in India is in 2013 € 42.000 besteed. Dit betreft voorbeeldprojecten in Zuid-India waar onderzoek naar de grootschalige toepassing van EM wordt gedaan.
 • In 2013 zijn de voorbereidingen voortgezet voor het opzetten van een voorbeeld kinderdagverblijf door toepassing van de onderwijsmethode van Glenn Doman. Er wordt verder gespaard voor de realisatie van het kinderdagverblijf. In 2013 bedroegen de uitgaven slechts € 66.

Jaarcijfers 2012

Toelichting cijfers & activiteiten 2012
 • Het vermogen van de Stichting is met bijna € 57.000 toegenomen tot ruim € 324.000.
 • De Stichting ontving iets meer dan € 57.000 aan giften, wat ongeveer gelijk is aan voorgaande jaren.
 • De rente op uitgeleende gelden bedroeg bijna € 9000. Het merendeel van het rentebedrag komt van een rente van 4% uit een zakelijke lening, die tweemaal zoveel opbrengt dan sparen bij de bank.
 • Aan 4 projecten is bijna € 9000 besteed. Dit bedrag is laag omdat gespaard werd voor het opzetten van een voorbeeld kinderdagverblijf waar kinderen een leerachterstand kunnen omzetten tot een voorsprong in taal en rekenen door toepassing van de onderwijsmethode van Glenn Doman.
 • Aan Ode International is op hun verzoek € 15.000 geleend om uitbreiding van hun activiteiten te financieren. Het gedachtengoed van Ode in het Ode Magazine komt in veel overeen met de doelen van de Stichting. In Ode heeft de Stichting voor het eerst over EM (Effectieve Micro-organismen) gelezen. De lezers van Ode Magazine hebben over het algemeen een positieve en optimistische kijk op het leven.